Η Corporate Deals συμβουλεύει στη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη αγοραπωλητήριων εγγράφων μέχρι την παροχή συμβουλών σε θέματα γης και ακίνητης ιδιοκτησίας, τη χρηματοδότηση αγοράς και τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών ακινήτων ιδιόκτητης και εμπορικής χρήσης. Η Corporate Deals συμβουλεύει άτομα και εταιρείες σε θέματα όπως :

  • Μελέτη δέουσας επιμέλειας σε θέματα ακίνητης ιδιοκησίας
  • Παροχή συμβουλής και διαπραγμάτευση των όρων των εξαγορών, πωλήσεων και μεταβιβάσεων
  • Παροχή συμβουλής για την χρηματοδότηση και απόκτηση τίτλων που αφορούν εμπορικά και οικιστικά ακίνητα.
  • Σύνταξή αγοραπωλητήριων εγγράφων
  • Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς
  • Διαχείριση (management) ιδιοκτησίας αλλοδαπών
  • Αναθεώρηση, διαπραγμάτευση, σύνταξη και σύναψη συμφωνιών κατασκευής ακινήτων και ενοικιαστηρίων εγγράφων
  • Σύνταξη και επικύρωση διαθηκών, επανασφραγίσεις διαθηκών και διαχειρίσεις ακινήτων