Η Corporate Deals , σε συνεργασία με προτεινόμενους συνεργάτες, μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Λογιστικά βιβλία και τήρηση αρχείου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Βοήθεια στη δημιουργία των ηλεκτρονικών λογιστικών συστημάτων στις εγκαταστάσεις των πελατών
 • Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος και σε Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Εγγραφή στο ΦΠΑ, VIES και INTRASTAT
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ, VIES, INTRASTAT και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα
 • Επικοινωνία με την εφορία και την στατιστική υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και άλλων κυβερνητικών οργάνων που χειρίζονται εταιρικά θέματα
 • Προετοιμασία μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας για σκοπούς υποβολής διαχειριστικών εκθέσεων
 • Διαχείριση οικονομικών καταστάσεων
 • Μισθοδοσία
 • Υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού και κοινωνικής ασφάλισης
 • Προώθηση αλληλογραφίας, υπηρεσίες παροχής θυρίδας, τηλεφώνου και φαξ
 • Προώθηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και παροχή ιστοσελίδας
 • Λογιστικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων
 • Εκθέσεις Οικονομικής δέουσας επιμέλειας (Financial Due Diligence Reports)

Preferred service providers of our firm include professional accounting and audit firms, members of the Association of Chartered Certified Accountants of the UK (ACCA) and the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC).